Tuesday, 9 February 2016

STATIC GK: NUCLEAR POWER PLANTS IN INDIA

Top Nuclear Power PlantsSr.No
.
Power Plant
State
1.
Kovvada Power Station
Andhra Pradesh
2.
Tarapur Atomic Power Station
Maharashtra
3.
Rajasthan Atomic Power Station
Rawathbatta, Kota, Rajasthan
4.
Kudankulam Nuclear Power Plant
Tamilnadu
5.
Kaiga Atomic Power Station
Karnataka
6.
Madras Atomic Power Station
Chennai, Tamilnadu
7.
Kakrapar Atomic Power Station
Surat, Gujarat
8.
Narora Atomic Power Station
Bulandshahar, Uttar Pradesh
9.
Jaitapur Nuclear Power Project
Ratnagiri, Maharashtra
10.
Gorakhpur Nuclear Power Plant (Proposed)
Fatehabad, Haryana
11.
Chutka Nuclear Power Plant
Madhya Pradesh
12.
Mithi Virdi Atomic Power Station
Gujarat